Professioneel advies
Gratis verzending vanaf €50
Vakmanschap sinds 1895
Veilig online betalen

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: VAN RUYSKENSVELDE BVBA met maatschappelijke zetel te België, 9160 Lokeren met ondernemingsnummer 0441 872 810, handelend onder de handelsnaam DEBRUYLOFT, met vestigingsadres Roomstraat 14 9160 Lokeren, tel: 09/348.45.11, E-mail : info@debruyloft.be

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.
 2. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 3. Klant: elke persoon die zich toegang verschaft tot de website WWW.DEBRUYBE en die al dan niet in een contractuele relatie met Van Ruyskensvelde BVBA staat of komt te staan.
 4. Producten: het onderwerp en voorwerp van een of meerdere overeenkomsten.
 5. Prijzen op de website: zijn indicatief d.w.z. dat er prijsschommelingen kunnen plaatsvinden, door het feit het product geen stabiele marktprijs kent en dus onderhevig is aan constante prijsschommeling op de markt, ten gevolge van de aard van de grondstoffen. (diamant, goud, platina, …).
 6. Vaste prijs: De prijs die vermeld staat in de bestelling is de prijs voor de klant. Deze prijs is gegarandeerd de vaste prijs en is bindend voor DE BRUYLOFT van zodra de bestelling vastligt.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 9. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 10. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die enerzijds toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode – die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd – en die anderzijds ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 11. Retourneren: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd gebruik te maken van het herroepingsrecht om het aangekochte goed te retourneren of om te ruilen voor een ander artikel.
 12. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 14. Modelformulier uitoefening herroepingsrecht : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor retourneren of omruilen.
 15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 5. Indien een of meerdere bedingen van deze voorwaarden nietig, onwettig of onafdwingbaar verklaard worden, zal deze nietigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

Artikel 3. Het aanbod

 1. In het aanbod van DE BRUYLOFT wordt de geldigheidsduur van het aanbod vermeld. Indien er een andere geldigheidsduur is dan wordt de klant direct op de hoogte gebracht.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, het formaat en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan. Behoudens andersluidend beding is dit :

Van Ruyskensvelde/DE BRUYLOFT- Roomstraat 14- 9160 Lokeren-Tel:09/349.45.11-   info@debruyloft.be

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand

.

Artikel 5. De bedenktijd en verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. De consument beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van het product of producten om zonder redenen het product of de producten terug te sturen. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument en hij alleen is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 6. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. De consument dient de koopwaar vooraf aan te melden via het herroepingsformulier op de websitepagina ‘14 dagen bedenktijd’. Na het invullen daarvan, ontvangt de consument een bevestiging of de uitoefening van het herroepingsrecht ontvankelijk is met het adres waarnaar de koopwaar en toebehoren kan worden geretourneerd.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourneren ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product en zijn toebehoren.
 6. De consument kan het product dat hij/zij wil retourneren ook tegen ontvangstbewijs binnenbrengen in de winkel DE BRUYLOFT, Roomstraat 14, 9160 Lokeren Het product zal ter plaatse een kwaliteitscontrole ondergaan. Indien de kwaliteitscontrole niet meteen kan worden uitgevoerd ontvangt de klant een bewijs van afgifte van het product.
 7. Retourzendingen zijn steeds op risico van de consument. Zoekgeraakte of beschadigde goederen van retour gezonden producten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Artikel 7. Verplichtingen van de ondernemer bij retourneren

 1. Als de ondernemer de melding van retourneren door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan de consument.
 2. Indien de uitoefening van het herroepingsrecht ontvankelijk en gegrond is, vergoedt de ondernemer de consument binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de retournering meldt, met dien verstande dat de ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen en aan een kwaliteitscontrole heeft onderworpen.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 8. Uitsluiting retourneren

Het recht op herroeping is uitgesloten in volgende gevallen :

 1. Indien het product niet binnen de 14 dagen nadat de consument het heeft ontvangen, voor retour werd aangemeld bijv. via het formulier op de website ‘pagina 14 dagen bedenktijd’.
 2. Indien producten bij kwaliteitscontrole na retour gebruikssporen vertonen vb. krassen of enige vorm van beschadiging waaruit blijkt dat het product gedragen/gebruikt/gemanipuleerd is.
 3. Indien producten niet compleet worden geretourneerd in de intacte verpakking, inclusief originele geschenkdoos en eventuele echtheidscertificaten en andere toebehoren.
 1. Voor producten die op maat en/of volgens specifieke wensen zijn vervaardigd bijv. (niet limitatief) indien het juweel gegraveerd of gepersonaliseerd is. De consument beschikt in dat geval niet over het recht om van de koop af te zien.
 2. De prijs van de goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 1. Indien de consument bij aankoop van een product al twee keer eerder gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht dat kadert in dezelfde productcategorie.

.

Artikel 9. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, worden aangeboden met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Kennelijke of overduidelijke of evidente fouten of onjuistheden in de prijsopgave, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer worden gecorrigeerd. De ondernemer besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van de prijzen, modellen, types, maten, kleuren… Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houdt de ondernemer zich het recht voor de artikelen niet te leveren. De consument ontvangt in dit geval een bericht en de juiste prijsinformatie. Aan verkeerde prijsinformatie kunnen in geen geval rechten worden ontleend.

 

Artikel 10. Nakoming overeenkomst en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De consument beschikt over de wettelijke garantie.

Om op de wettelijke garantie een beroep te kunnen doen, moet de consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Garantie is enkel op fabrieksfouten.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant DE BRUYLOFT zo snel mogelijk inlichten.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 11. Diamant met Certificaten

DEBRUYLOFT verwerkt alleen hoogwaardige diamanten in haar juwelen. De consument krijgt als klant  bij aankoop van een diamant gelijk aan of groter dan 0.30ct een certificaat van een erkend laboratorium dat de 4C’s van de diamant beschrijft. (HRD, IGI of GIA).

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het certificaat. Tevens gaat de consument uitdrukkelijk akkoord met de kwaliteitsbeschrijving van de diamant zoals beschreven op het/de geleverde certifica(a)t(en). Bijgevolg zal DEBRUYLOFT aan eventuele latere betwistingen hier aangaande geen gevolg geven.

Artikel 12. Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. De ondernemer benaarstigt dat geaccepteerde bestellingen binnen de 14 dagen worden geleverd, tenzij een andere leveringstermijn is voorgesteld of behoudens overmacht. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt consument hiervan op de hoogte gebracht.
 3. De consument mag de overeenkomst kosteloos ontbinden indien de ondernemer niet binnen de 30 dagen kan leveren.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van overdracht aan de bezorger.

Artikel 13.1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De ondernemer doet zijn best om alle informatie zo correct mogelijk weer te geven.

De ondernemer is evenwel niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en de ondernemer, dan wel tussen de ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en de ondernemer, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer.

Artikel 13.2. Overmacht

In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden de verplichtingen jegens de consument na te komen. De ondernemer is gerechtigd de verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan oa. elke van zijn/haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Voorbeelden van gevallen van overmacht zijn o.a.: de volledige of partiële stakingen die de goede werking van de zaken van de ondernemer ondermijnen of van één van haar distributeurs of onderaannemers, alsmede de onderbreking van de transporten, van de levering van energie, van grondstoffen, van onderdelen; natuurrampen; oorlogen; aanslagen, ziekte; brand, …

 

Artikel 14. Betaling

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De ondernemer is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.

Bij het uitchecken van de elektronische winkelwagen voldoet de consument de koopsom onmiddellijk. De verkoopovereenkomst is dus een feit, en de consument ontvangt binnen de 24 uur een bevestigingsmail.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen hij op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan de ondernemer verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens gemaild worden naar de ondernemer: info@debruyloft.be
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De rechtbanken van Oost-Vlaanderen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

De ondernemer heeft het Reglement van UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via een klachtenprocedure van UNIZO.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 17. Wijziging van de algemene voorwaarden

 

De ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn echter slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.